De Wet innovatie kwaliteit kinderopvang houdt de gehele kinderopvangbranche in zijn greep. Hoe dichter wij bij 1 januari komen, hoe groter de spanning lijkt te worden. Wat gaat er nu precies veranderen? Wat moet ik veranderen? Waar moet ik rekening mee houden?

IKK in de praktijk

Allemaal hele redelijke vragen, want hoe zorg jij er vanaf 1 januari 2018 voor dat jouw kinderopvangorganisatie aan de wet kinderopvang voldoet? Wil je een heel gedetailleerd antwoord op deze vragen? Dan nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan de training “IKK in de praktijk”, verzorgd door Daisy’s Opstapje en Pulito. Kijk voor meer informatie en datums van de trainingen op de website van Daisy’s Opstapje, of schrijf je direct in via de mail via de auteurbox onder deze blog.
In mijn aankomende blogs zal ik naast het beantwoorden van de vragen die ik eerder al noemde en overzicht geven van de wijzigingen in de Wet kinderopvang. Daarnaast zal ik proberen zoveel mogelijk de link te leggen naar de praktijk en hetgeen jij als organisatie dient te veranderen.

De definitie van verantwoorde kinderopvang is aangepast

De definitie van verantwoorde kinderopvang is aangepast en als je het aan mij vraagt is dit toch wel de beste wijziging! Er is veel meer aandacht voor het kind en hoe kinderopvangorganisatie verantwoordelijke kinderopvang aan moet bieden.
Op dit moment staat er in de wet: “Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang aan waaronder wordt verstaan opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.” Dat is alles. Je bent als houder verantwoordelijk voor goede , gezonde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Hoe je dit vorm geeft, wordt niet expliciet benoemd waardoor ik mezelf vaak in een discussie wist te krijgen over wat is nu verantwoorde kinderopvang.
In de wet IKK, die op 1 januari 2018 in gaat , staat dat de houder in ieder geval zorg draagt voor een x-aantal zaken en dat daarmee verantwoorde kinderopvang wordt geboden. Hierbij is er met name meer aandacht voor het kind. Je ziet namelijk op verschillende punten de pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven terug komen, alsmede interactievaardigheden die in de NCKO-monitor worden benoemd. Er wordt nu in de wet erkend, dat de manier waarop de pedagogisch medewerkers omgaan met het kind, bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen.

Verantwoorde kinderopvang

Hieronder heb ik de punten voor verantwoorde kinderopvang opgesomd en het lijkt erop dat ik met deze nieuwe wet nooit meer verzeild raak in de discussie wat nu verantwoorde kinderopvang is. Verantwoorde kinderopvang wordt gewaarborgd als je werkt volgens de onderstaande wettelijke normen. Doe je dat, dan kunnen we spreken over verantwoorde kinderopvang!
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
In de wet staat dus niet meer, dat de wijze waarop de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd beschreven moet staan in het pedagogisch beleidsplan. Er staat in de wet vanaf januari 2018 een minimaal aantal voorwaarden waarop de emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd moet worden. Voorwaarden zoals een sensitieve en responsieve houding van medewerkers en respect voor de autonomie. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties nog even goed naar het pedagogisch handelen mogen kijken en daar waar nodig pedagogisch medewerkers moeten begeleiden en ondersteunen om dit alles in de praktijk te laten zien.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Nu staat ook hier in de wet heel duidelijk wat er wordt bedoeld met de persoonlijke competentie en op welke ontwikkelingsgebieden de kinderopvangorganisatie minimaal een stimulans dient te geven. Dit zou betekenen dat elke kinderopvangorganisatie in Nederland een minimaal aan stimulansen voor bepaalde ontwikkelingsgebieden gaat bieden en kinderen dus bij elke kinderopvangorganisatie ongeacht de visie en filosofie in ieder geval de belangrijkste basis en stimulansen mee krijgen.
Dit betekent voor jou als kinderopvangorganisatie dat je bewust stil moet gaan staan hoe jij in de praktijk deze ontwikkelingsstimulans gaat bieden. Op welke manier en hoe zorg je ervoor dat de medewerkers voldoende kennis hebben om dit te doen?
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Het draait hier om de sociale kennis en vaardigheden van kinderen, maar met name ook hoe de pedagogisch medewerker de kinderen begeleidt in de interactie.
4. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Ook hier in dit deel van de wet is er meer oog voor specifieke verwachtingen en wellicht is het allermooiste, dat er benoemd wordt dat we de algemeen aanvaarde waarden en normen overdragen, zodat de kinderen op een respectvolle manier omgaan met andere in de maatschappij. Zou dit betekenen dat de generatie die nu opgroeit niet alleen de zogeheten ‘rookvrije’ generatie is, maar wellicht ook de ‘discriminatievrije’ generatie? Afijn, dat is natuurlijk een heel ander onderwerp en waarschijnlijk een hele andere discussie. Het belangrijkste is dat er nu niet alleen voorwaarden zijn gesteld aan de overdracht van normen en waarden, maar ook dat hierbij een doel is benoemd.

Positieve verandering die zorgt voor meer duidelijkheid

Als je het aan mij vraagt is dit toch wel een zeer positieve verandering in de Wet kinderopvang. De wijziging zorgt voor meer duidelijkheid. Daarbij draagt hij bij aan het streven naar nog betere ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kind. Ik hoop dat deze wijziging voor de meeste kinderopvangorganisaties niet een ‘echte’ verandering is. Stiekem hoop ik natuurlijk dat alle kinderopvangorganisaties al pedagogisch medewerkers hebben die de kinderen sensitief benaderen, die de meeste belangrijke ontwikkelingsgebieden stimuleren, kinderen de kans geven samen te spelen en op te groeien tot een volwaardige wereldburger.
Toch denk ik dat het voor geen enkele organisatie kwaad kan om eens op de groepen te gaan kijken en je als organisatie af te vragen hoe jullie hiermee om gaan. Hoe communiceren jouw pedagogisch medewerkers? Welke interactievaardigheden laten zij zien?
Door te kijken en te observeren, leer je wat er gebeurt in je organisatie en kun je jezelf en de pedagogisch medewerkers de kans geven te leren en te groeien. Waardoor jouw kinderopvangorganisatie niet alleen een plek is waar kinderen mogen groeien, maar ook pedagogisch medewerkers en jijzelf!
In mijn volgende blog zal ik het gaan hebben over het pedagogisch beleidsplan, want ook daar komen de nieuwe wettelijke eisen in terug.
Mocht je vragen hebben? Schroom dan niet om contact te zoeken. Ook wil ik jullie nogmaals attenderen op de ontzettend leuke training “IKK in de praktijk”.

Over Daisy Koekkoek

Eigenaar bij Sterk in kinderopvang -Support & advies voor Sterke kinderopvang in Nederland. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Sterk in kinderopvang helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blogs wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje wat later Sterk in kinderopvang ging heten. Met Sterk in kinderopvang kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers.

Bekijk mijn website