Algemene voorwaarden TO BE Kinderopvang

1. Deze Algemene voorwaarden van TO BE Kinderopvang (hierna ‘TBK’) liggen ter inzage op het bezoekadres te Henriëtte Ronnerstraat 38 (1073 KR) Amsterdam. Deze Algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 66554306. De Algemene voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van TBK www.tobekinderopvang.nl
2.TO BE Kinderopvang is de handelsnaam vanTO BE Kinderopvang.
3. In het vervolg van deze Algemene voorwaarden wordt de partij, zoals genoemd in de Overeenkomst, waarin tevens de kernprestaties zijn bedongen, aangeduid met ‘Contractpartij’.
4. Deze Algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst gesloten tussen TBK en de Contractpartij. Met het sluiten van die Overeenkomst is de gelding van deze Algemene voorwaarden aanvaard.
5. Deze Algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige Algemene voorwaarden van degene die zich verbindt aan deze Algemene voorwaarden, van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens TBK, ongeacht in welke hoedanigheid die dienstverlening en/of werkzaamheden worden uitgevoerd. De dienstverlening wordt en/of de werkzaamheden worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en in beginsel uitgevoerd door TBK.
6. Indien de Contractpartij Algemene voorwaarden hanteert zijn die Algemene voorwaarden, met de gelding van de Algemene voorwaarden van TBK, buiten toepassing verklaard, aldus prevaleren de Algemene voorwaarden van TBK.
7. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Aansprakelijkheid

8. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat TBK niet aansprakelijk is voor geleden en/of te lijden schade van de Contractpartij, als gevolg van tekortkoming/wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van bewijsbare, grove nalatigheid of opzet van TBK. De Contractpartij doet voorshands uitdrukkelijk afstand van de aansprakelijkstelling van TBK in die gevallen, zoals in de eerste zin van deze bepaling is vermeld.
9. Voor zover TBK verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding jegens de Contractpartij op grond van gebreken aan de geleverde diensten en/of werkzaamheden, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal 50% van het factuurbedrag dat op de geleverde dienst en/of de werkzaamheden van de desbetreffende maand betrekking heeft. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat TBK in elk geval nimmer aansprakelijk is voor een hoger bedrag.
10. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat TBK niet aansprakelijk te houden is voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat TBK niet aansprakelijk te houden is voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken en/of (data)gegevens, die al of niet op verzoek van de Contractpartij aan TBK ter beschikking zijn gesteld.
12. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat TBK voor de gedegen werking van de website van TBK een derde moet inschakelen. Enkel zo kan TBK op behoorlijke wijze uitvoering geven aan de Overeenkomst met de Contractpartij. De uitvoering van de Overeenkomst kan in voorkomende gevallen en hoe ook genaamd worden belet door onder meer, maar niet uitsluitend (ver)storingen in de server of het elektriciteitsnetwerk, waardoor de internetverbinding stagneert ten gevolge waarvan de Contractpartij eventueel jegens diens partij, verplichtingen niet kan nakomen. In die situatie komen TBK en de Contractpartij overeen dat van de zijde van TBK geen sprake is van wanprestatie en/of onrechtmatige daad jegens de Contractpartij.
13. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat TBK niet aansprakelijk te houden is voor enige schade als gevolg van de handelwijze van een ingeschakelde derde, als bedoeld in artikel 12 van de Algemene voorwaarden.
14. TBK neemt bij het inschakelen van de derde zoveel mogelijk, binnen de grenzen van wat redelijk is, de nodige zorgvuldigheid in acht.
15. De uitvoering van de aan TBK verstrekte opdrachten en/of werkzaamheden geschieden uitsluitend ten behoeve van de Contractpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Contractpartij verrichte dienstverlening en/of werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien en voor zover de Contractpartij zelfstandig met een derde een rechtsrelatie aangaat, die op welke wijze dan ook enig raakvlak heeft met deze Overeenkomst, is dit geheel en al voor rekening en risico van de Contractpartij. TBK is daarin onder geen beding partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractspartij verplicht zich ertoe dit nadrukkelijk aan de derde, die aldus niet is betrokken in deze Overeenkomst en Algemene voorwaarden, duidelijk en kenbaar mede te delen.
16. Indien de Contractpartij aan TBK informatiedragers en/of elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert de Contractpartij dat de informatiedragers en/of elektronische bestanden en/of software etc. vrij zijn van virussen en/of defecten, bij gebreke waarvan de Contractpartij verklaart, dat de gevolgschade geheel voor diens rekening en risico komt.
17. Indien de Contractpartij de door TBK uitgevoerde dienstverlening en/of werkzaamheden en/of informatie, aan derden verstrekt, op welke wijze dan ook, is de Contractpartij jegens TBK uitdrukkelijk gehouden die derde erop te wijzen dat de diensten en/of werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden van TBK. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK niet bevoegd gebruik te maken van de diensten en/of werkzaamheden en/of informatie, in welke vorm dan ook of in welke hoedanigheid dan ook. Indien de schriftelijke toestemming wordt gegeven, is eveneens de derde onverkort aan de inhoud van deze Algemene voorwaarden gebonden.

Betalingen

18. In geval de Contractpartij een opdracht verstrekt aan TBK ter zake dienstverlening en/of uit te voeren werkzaamheden, aanvaardt de Contractpartij dat TBK haar tarieven kan wijzigen.
19. TBK declareert maandelijks bij voorschot – tenzij anders overeengekomen – waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen. TBK is bevoegd een voorschot voor (verdere) en nader overeen te komen werkzaamheden en/of dienstverlening te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen is de Contractpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Contractpartij is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.
20. Indien en voor zover sprake is van een consument-schuldenaar als Contractpartij, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
– Minimumtarief
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
21. Indien de Contractpartij een rechtspersoon is, niet zijnde een consument, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II. De Contractpartij verklaart zich bekend met de gelding van voornoemd rapport.
22. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal TBK aan de Contractpartij een aanmaning versturen, waarin de Contractpartij een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.
23. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft TBK het onvoorwaardelijke recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Contractpartij enige schadevergoeding toekomt of compensatie kan vorderen. Dit laat onverlet de verplichting van de Contractpartij om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. TBK is bevoegd het door de Contractpartij betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties door de Contractpartij.
24. De Contractpartij, niet zijnde een consument, doet nadrukkelijk afstand van diens recht tot opschorting van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

25. De rechten met betrekking tot alle (geestes)producten van TBK, die door de Contractpartij in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, contacten database, programmatuur, technieken e.d. – óf die het resultaat zijn van de door TBK geleverde werkzaamheden dan wel dienstverlening – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, artikelen, teksten, projecten, onderzoeksresultaten, plannen e.d. – berusten uitsluitend en bij voortduring bij TBK.
26. De Contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK op geen enkel moment bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 25 bedoelde (geestes)producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende (geestes)producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
27. De Contractpartij vrijwaart TBK voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door TBK verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of dienstverlening worden gebruikt.

Geheimhouding

28. TBK en de Contractpartij gaan een voortdurende verplichting aan tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden en/of dienstverlening van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK niet bevoegd informatie te delen met een derde, zoals bedoeld in deze artikelen.
29. De Contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK onder geen beding bevoegd de in artikel 28 bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de werkzaamheden en/of dienstverlening bestemd zijn.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

30. Nederlands recht is zonder enig voorbehoud van toepassing op deze Algemene voorwaarden en de tussen TBK en de Contractpartij gesloten Overeenkomst, ook in geval de Contractpartij in het buitenland gevestigd is.
31. Geschillen tussen TBK en de Contractpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Laren, 8 januari 2019