Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid To Be Kinderopvang

Vennootschap Onder Firma To Be Kinderopvang (hierna ‘TBK’) neemt uw privacy serieus. We doen er alles aan om de gegevens op onze website (www.tobekinderopvang.nl) zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. In sommige gevallen zijn we hiervoor afhankelijk van derden. Lees onderstaande verklaringen voor meer informatie over het gebruik van deze website en hoe we met uw gegevens omgaan. De aan To Be Kinderopvang verstrekte abonneegegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

1. Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u aldus geen rechten ontlenen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

2. Privacybeleid

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. TBK is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

3. Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en registratieformulier, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

4. Registratiesysteem

Na toezending van het contact- en registratieformulier bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van uw aanvragen. TBK zal de aan u gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

5. Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies, waaronder begrepen technische, functionele, analytische en commerciële cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Gedurende uw bezoek van onze website kan het zijn dat Google en andere partijen gebruik maken van hun eigen cookies.

6. Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

7. Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

9. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we u willen informeren over onze aanbiedingen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Uiteraard wordt het abonneebestand van onze nieuwsbrief niet aan derden verstrekt.

10. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: VOF To Be Kinderopvang te Laren (1251 MA) aan Plein 1945 27.